Algemene voorwaarden internet

<<< terug naar Legal

Algemene Voorwaarden Internet voor Professionele Klanten

1. INLEIDING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden Professionele Klanten, hierna Algemene Voorwaarden genoemd, regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde DAVO Group nv, en de onderneming of beoefenaar van een vrij beroep, hierna klant/abonnee genoemd, vanaf diens aanvraag van een internetproduct of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen.
1.2 Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant/abonnee gelden slechts indien zij schriftelijk door DAVO Group nv werden bevestigd.
1.3 Algemene Voorwaarden die door de klant/abonnee worden gehanteerd, worden door DAVO Group nv uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. OMSCHRIJVING DIENSTEN
2.1 DAVO Group nv geeft aan de klant/abonnee de mogelijkheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een aantal diensten met betrekking tot internettoegang te verkrijgen.
2.2 De technische specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de klant/abonnee ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst.
2.3 Internetabonnementen hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. De bij een internetabonnement door DAVO Group nv meegedeelde maximum download- en upload snelheden zijn louter informatief en hebben geen enkele juridische waarde. De klant/abonnee erkent dat de individuele werkelijke snelheden die uiteindelijk zullen worden behaald door meerdere externe factoren worden bepaald, zoals de aard van de internetverbinding, de fysieke kwaliteit van en de afstand tussen het aansluitpunt op de locatie van de klant/abonnee en de centrale, het interne netwerk van de klant/abonnee (de computerinstallatie, binnenbekabeling …) en alle andere niet aan DAVO Group nv toerekenbare factoren.


3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte of (prijs)opgave kan de klant/abonnee geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de klant/abonnee buiten die termijn de offerte accepteert, heeft DAVO Group nv het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen overeenkomst wenst te sluiten.
3.2 Bestellingen worden pas door DAVO Group nv als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij :
(a) ofwel door een gemachtigde van DAVO Group nv schriftelijk worden bevestigd;
(b) ofwel door de klant/abonnee schriftelijk worden bevestigd middels de ondertekening van een offerte;
(c) ofwel door de klant/abonnee elektronisch worden bevestigd op het einde van de online bestelprocedure;
(d) ofwel gevolgd worden door uitvoering door DAVO Group nv.
3.3 DAVO Group nv behoudt zich het recht voor een aanvraag van toegang tot een internetdienst te weigeren in de volgende gevallen:
– de informatica-installaties van de klant/abonnee en/of de telecommunicatie-installaties, inzonderheid het telecommunicatienetwerk, laten de levering van de internetdienst niet of moeilijk toe;
– de klant/abonnee of zijn eventuele gevolmachtigde weigert zich te identificeren en het bewijs van een domicilie of een vaste verblijfplaats binnen de Europese Unie te leveren op basis van officiële documenten;
– de klant/abonnee respecteert de verplichtingen niet die krachtens een andere overeenkomst betreffende een door DAVO Group nv geleverde dienst op hem rusten, of heeft hier in het verleden blijk van gegeven;
– de klant/abonnee kan niet bewijzen dat hij meerderjarig is en beschikt niet over de schriftelijke toestemming van een van zijn ouders of van zijn voogd;
– de klant/abonnee respecteert de verplichtingen niet die krachtens een andere overeenkomst met DAVO Group nv op hem rusten.
3.4 De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door DAVO Group nv volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde internetdienst(en).
3.5 De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk.
3.6 Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door DAVO Group nv. Indien DAVO Group nv op verzoek of met instemming van klant/abonnee werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de klant/abonnee aan DAVO Group nv worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DAVO Group nv of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken, de meerkosten in rekening worden gebracht. DAVO Group nv is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.


4. VERREKENING VAN DE FACTUUR
4.1 Alle facturen zijn netto betaalbaar op het tijdstip vermeld op de factuur.
4.2 De eenmalige en periodieke tarieven die de klant/abonnee moet betalen worden bij het sluiten van de overeenkomst vastgesteld.
4.3 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en, behoudens anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.4 Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de internetdiensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie van het abonnementsgeld voor de levering van de internetdienst volgt.
4.5 De klant/abonnee met een internetabonnement met gelimiteerd trafiek per maand zal, bij overschrijding van de in het abonnement overschreden trafiek, per begonnen gigabyte (GB) gefactureerd worden voor het extra verbruik. De prijs per GB wordt vermeld op de orderbevestiging alsook op de my DAVO Group nv pagina van de klant/abonnee.
4.6 De verrekening van de factuur geschiedt in principe en behoudens specifiekere schriftelijke bepalingen jaarlijks en vooraf, waarbij de klant/abonnee per e-mail of via zijn my DAVO Group nv pagina een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus jaarlijks en op voorhand, behoudens anders overeengekomen.
4.7 Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen.
Indien de klant/abonnee de factuur niet tijdig betaalt, is DAVO Group nv gerechtigd om de klant/abonnee op elk moment schriftelijk te herinneren aan het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en hem uit te nodigen om binnen een redelijke termijn de verschuldigde betaling te verrichten. De eerste schriftelijke herinnering is gratis. De kosten voor de daaropvolgende schriftelijke herinneringen zullen maximaal € 15,00 bedragen.
Vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling, is de klant/abonnee van rechtswege verwijlinteresten verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur. De verwijlintresten worden berekend tegen de wettelijke interestvoet.
Indien de klant/abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan DAVO Group nv heeft kenbaar gemaakt, is DAVO Group nv gerechtigd om de dienstverlening te onderbreken. DAVO Group nv zal de klant/abonnee geen kosten aanrekenen voor een onderbreking wegens wanbetaling. Voor de reactivering van de dienstverlening na een onderbreking wegens wanbetaling is DAVO Group nv gerechtigd om de klant/abonnee een bedrag van maximaal € 50,00 exclusief BTW aan te rekenen.
In het geval dat tijdens de voorbije periode van twaalf (12) maanden de dienstverlening aan de klant/abonnee al eens werd onderbroken wegens wanbetaling, is DAVO Group nv gerechtigd om de dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing onmiddellijk te onderbreken indien de klant/abonnee een factuur niet tijdig betaalt en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan DAVO Group nv heeft kenbaar gemaakt.
Wanneer de klant/abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan DAVO Group nv heeft kenbaar gemaakt, is DAVO Group nv gerechtigd om op eender welk moment naar keuze het dossier ter incasso uit handen te geven. In dergelijk geval is DAVO Group nv gerechtigd om aan de klant/abonnee maximaal € 150,00 incassokosten door te rekenen voor zover het totaal van de verschuldigde hoofdsom, verhoogd met de wettelijke rente, het bedrag van € 1.250,00 niet overschrijdt. In het geval het aan DAVO Group nv verschuldigde bedrag hoger is dan € 1.250,00 zullen de reële incassokosten aan de klant/abonnee worden doorgerekend.
4.8 Conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie behoudt DAVO Group nv zich het recht voor om bij contracten van onbepaalde duur de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. In geval van een tariefverhoging heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax, …) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen.
4.9 Indien de klant/abonnee klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen acht (8) kalenderdagen volgend op de datum dat de factuur werd opgemaakt aan DAVO Group nv kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal DAVO Group nv onmiddellijk een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
Indien een betwisting van een factuur terecht is of nog verder moet worden onderzocht zal DAVO Group nv, na ontvangst van de betwisting de invordering van het betwiste deel van de factuur onmiddellijk opschorten dan wel de nodige stappen ondernemen om de verkeerde inning recht te zetten.
DAVO Group nv zal de klant/abonnee duidelijk het niet betwiste bedrag alsook de datum waartegen dit moet worden betaald, meedelen.
Ingeval DAVO Group nv de klacht verwerpt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar. De betalingstermijnen voor deze som worden vermeld in het schrijven waarin de beslissing wordt bekendgemaakt.
Op geen enkele manier zal DAVO Group nv kosten in rekening brengen voor de afhandeling van de betwisting, met uitzondering van gevallen waarin de betwisting aantoonbaar tot doel heeft de betaling uit te stellen.
4.10 De klant/abonnee die zijn locatie verlaat of overdraagt zonder zijn abonnement op de internetdienst(en) op te zeggen, aan te passen of over te dragen, blijft verantwoordelijk voor de betaling van de aan DAVO Group nv verschuldigde sommen en het gebruik van de internetdienst(en).
4.11 Wat de installatie betreft, varieert de prijs afhankelijk van het door de klant/abonnee gekozen type installatie.
4.12 Bij een onnodige interventie is DAVO Group nv gerechtigd de klant/abonnee een administratieve vergoeding ten bedrage van € 150 exclusief BTW aan te rekenen. Daarnaast zal DAVO Group nv de kosten voor de onnodig uitgevoerde handelingen aan de klant/abonnee doorrekenen.
Een onnodige interventie is:
1. een verzoek tot herstelling van een storing die niet door DAVO Group nv veroorzaakt werd en waarbij door DAVO Group nv of haar onderaannemer toch handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen, …) zijn uitgevoerd;
2. een interventie waarbij DAVO Group nv of haar onderaannemer nutteloze handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen, …) verricht heeft doordat de klant/abonnee niet op de afspraak aanwezig was, geen toegang tot zijn domein gaf of onjuiste informatie verschaft had;
3. een interventie die uitgevoerd moest worden door een fout waarvoor de klant/abonnee verantwoordelijk is, zoals abonrmaal gebruik van de lijn of eender welke fout van de klant/abonnee.
Bovenstaande interventies zijn niet beperkt tot het domein van de klant/abonnee en kunnen ook betrekking hebben op de infrastructuur buiten het domein van de klant/abonnee.
4.13 De klant/abonnee erkent in zijn relatie met DAVO Group nv de geldigheid en de bewijskracht van de facturen en van alle andere documenten die dienen voor de opmaak ervan.


5. BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERNETABONNEMENTEN
5.1 Abonnementen die per maand dienen betaald te worden, worden met domiciliëring of overschrijving betaald op het door DAVO Group nv aangeduide rekeningnummer met vermelding van de juiste referenties.
Extra verbruik en op tijd en materieel gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.
5.2 DSL-abonnementen worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door de klant/abonnee: vb.foutief telefoonnummer, klantnummer, …).


6. INTERNETTOEGANG
6.1 Het abonnement gaat in vanaf de schriftelijke bevestiging van de activatie van de dienst door DAVO Group nv.
6.2 De klant/abonnee verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 7, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden.
6.3 DAVO Group nv behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen (inbegrepen het wijzigen van inbelnummers naar het netwerk van DAVO Group nv alsook het wijzigen van de loginprocedure) en/of verbeteringen door te voeren, indien het functioneren van de DAVO Group nv-dienst dit vereist. De klant/abonnee zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden.
6.4 Het recht om van de DAVO Group nv dienst gebruik te maken is, behoudens indien het tegengestelde in specifieke voorwaarden is bepaald, voorbehouden aan de klant/abonnee, als natuurlijke of rechtspersoon. Het is de klant/abonnee verboden de hem verleende rechten te overschrijden, met name onder andere door een dynamisch IP-adres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de klant/abonnee zou beschikken over een vast IP-adres, alsook een vast IP-adres te zullen gebruiken, tenzij anders vermeld in de specificaties van het desbetreffende abonnement. In geval de klant/abonnee dit verbod zou negeren, kan DAVO Group nv deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden ten nadele van de klant/abonnee.
6.5 De klant/abonnee maakt gebruik van (telefoon)dienstverlening die toegang geeft tot de inbelpunten van DAVO Group nv. De dienstverlening van de telecomoperator, die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de verschillende regionale inbelpunten, maakt het voorwerp uit van een aparte overeenkomst met en een aparte facturatie door deze operator, tegen de standaardtarieven en voorwaarden van de betrokken dienstverlening. DAVO Group nv is niet aansprakelijk voor problemen van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn tussen de klant/abonnee en de inbelpunten van DAVO Group nv, veroorzaakt door of te wijten aan de telecomoperator.
6.6 De klant/abonnee met een internetabonnement kan een inbegrepen aantal gigabyte (GB) trafiek per maand verbruiken. De hoeveelheid inbegrepen trafiek van het abonnement wordt vermeld op de orderbevestiging . DAVO Group nv zal de klant/abonnee via een waarschuwingsmail op de hoogte brengen wanneer hij zijn maximaal toegelaten internetvolume nadert. Na overschrijding van de maximaal toegelaten trafiek, komt de klant/abonnee op smal band terecht tot de eerste dag van de volgende facturatieperiode. Een overzicht van het maandvolume, alsook de prijs in geval van overschrijding, is raadpleegbaar via de my DAVO Group nv pagina van de klant/abonnee.


7. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE KLANT/ABONNEE
7.1 De klant/abonnee verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant/abonnee zich ertoe verbindt op elk moment tijdens de registratie correcte gegevens op te geven. De klant/abonnee blijft ook daarna verantwoordelijk voor deze gegevens en dient deze onverwijld aan te passen indien nodig.
7.2 Indien DAVO Group nv door de klant/abonnee gevraagd wordt om retroactief documenten op te maken nadat er door deze laatste administratieve wijzigingen werden uitgevoerd aan de aanvankelijk doorgegeven informatie, of nadat door de klant/abonnee bepaalde facturatiegegevens werden aangepast, dan is DAVO Group nv gerechtigd administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van € 35 exclusief BTW, uitgezonderd in het geval van verhuis van de klant/abonnee.
7.3 De klant/abonnee zal van de DAVO Group nv diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden.
7.4 De klant/abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de DAVO Group nv diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen:
– de klant/abonnee verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de DAVO Group nv diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie;
– de klant/abonnee verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van DAVO Group nv, andere klanten/abonnees en derden te respecteren;
– de klant/abonnee verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de DAVO Group nv diensten of het gebruik of de capaciteit van deze DAVO Group nv diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz…);
– de klant/abonnee verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of ‘hacking’ te stellen tegen het systeem van DAVO Group nv of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma’s niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen;
– de klant/abonnee verbindt zich ertoe om geen gebruikersnaam (zijnde het deel van het elektronische adres voorafgaand aan @) te kiezen en te gebruiken die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of die afbruik doet aan het imago of aan de rechten van DAVO Group nv of derden. DAVO Group nv behoudt zich het recht voor om elke naam die strijdig zou zijn met deze principes, te wijzigen en te verbieden.
7.5 DAVO Group nv vraagt aan haar klant/abonnee haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde DAVO Group nv in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken.
7.6 De klant/abonnee is als houder van zijn vaste telefoonlijn bij Proximus verantwoordelijk voor elke wijziging op deze lijn. Wanneer Proximus haar telefonie-abonnement weghaalt van de lijn waarop het DSL-abonnement van DAVO Group nv geactiveerd is, om eender welke reden, en het DSL-abonnement van DAVO Group nv automatisch op een vrij koperpaar (= een vaste lijn waarop geen Proximus telefonie geactiveerd is) plaatst, zal Proximus hiervoor DAVO Group nv maandelijks factureren. Deze maandelijkse kosten zullen aan de klant/abonnee aan de op dat moment geldende tarieven door gefactureerd worden, en dit vanaf de datum van omzetting op het vrij koperpaar. Van zodra DAVO Group nv door Proximus op de hoogte wordt gebracht van dergelijke wijziging, zal DAVO Group nv de klant/abonnee hiervan onverwijld informeren, alsook van de gevolgen ervan.
7.7 De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan DAVO Group nv of een derde wordt toegebracht. De klant/abonnee verbindt zich ertoe DAVO Group nv te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan DAVO Group nv het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant/abonnee of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid of ten gevolge van enig ander gebruik door de klant/abonnee van de DAVO Group nv diensten en voor alle vorderingen van derden.
7.8 Ingeval de klant/abonnee zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft DAVO Group nv het recht de aan de klant/abonnee geleverde dienst(en) die het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van dezelfde factuur geheel of gedeeltelijk te schorsen.
7.9 In geval van ernstige tekortkoming van de klant/abonnee aan zijn verplichtingen, mag DAVO Group nv onmiddellijk de toegang van de klant/abonnee tot haar netwerk en de toegang tot de inhoud in kwestie door en / of voor derden blokkeren. De klant/abonnee wordt binnen een redelijke termijn per e-mail en/of gewone brief in kennis gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld om zijn verplichtingen te vervullen. Het (e-mail) adres dat zal worden gebruikt is het (e-mail)adres dat de klant/abonnee aan DAVO Group nv als contactgegevens opgegeven heeft. Indien binnen de vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de klant/abonnee zijn verplichtingen niet nakomt en er zich niet formeel toe verbonden heeft deze na te komen in de toekomst, heeft DAVO Group nv het recht de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging geeft de klant/abonnee geen enkel recht op een vergoeding of schadevergoeding.
7.10 De schorsing van de dienst eindigt wanneer de klant/abonnee zijn verplichtingen is nagekomen.Tijdens de duur van de schorsing van de dienst door DAVO Group nv blijft de betaling van de prijs verschuldigd, tenzij de klant/abonnee kan aantonen dat DAVO Group nv de dienst ten onrechte heeft geschorst. Ook de opzeggingsvergoeding bedoeld in artikel 9.3 blijft gedurende de volledige duur van de schorsing verschuldigd. Op het ogenblik dat de dienst wordt hersteld, worden de activeringskosten eigen aan het opstarten van de dienst aangerekend.
7.11 Alle ongelimiteerde aanbiedingen zijn onderhevig aan een Fair Use Policy. Dit houdt in dat alle verbruik “fair” is zolang geen enkele andere klant problemen ondervindt die te wijten zijn aan het zware verbruik van een enkele klant. DAVO Group nv behoudt zich het recht voor de klant/abonnee te informeren van wie het verbruik regelmatig en aanzienlijk het gemiddelde verbruik van klanten/abonnees met hetzelfde internetabonnement overschrijdt. De klanten/abonnee zal door DAVO Group nv schriftelijk en op naspeurbare wijze worden verzocht zijn verbruik te verminderen. Indien na drie (3) opeenvolgende schriftelijke verzoeken de klant/abonnee hieraan geen of onvoldoende gevolg blijkt te geven, behoudt DAVO Group nv zich het recht voor – om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit van de dienstverleningen aan andere klanten/abonnees niet in het gedrang te brengen – om het profiel van de klant/abonnee neerwaarts aan te passen.


8. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DAVO GROUP NV
8.1 Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de DAVO Group nv dienst door of vanwege DAVO Group nv, zal DAVO Group nv zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. DAVO Group nv behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van DAVO Group nv verstoort. DAVO Group nv zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. DAVO Group nv zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke schorsingen of beperkingen.
8.2 DAVO Group nv is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige DAVO Group nv dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor DAVO Group nv niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van DAVO Group nv of derden die diensten leveren aan DAVO Group nv, de electriciteitsvoorziening, de volledige bezetting van inbellijnen van DAVO Group nv en andere storingen die buiten de macht liggen van DAVO Group nv, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derde-contracten van DAVO Group nv.
8.3 In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen.
8.4 DAVO Group nv is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de klant/abonnee wanneer die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van DAVO Group nv, dewelke door de klant/abonnee kan bewezen worden en door DAVO Group nv kan vastgesteld worden. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, in geval van aansprakelijkheid van DAVO Group nv, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant/abonnee aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant/abonnee voor toegang tot de DAVO Group nv diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is DAVO Group nv aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant/abonnee, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant/abonnee tegen DAVO Group nv vervalt één (1) jaar na de melding van de oorzaak van deze vordering of aanspraak.
8.5 De mededeling via de DAVO Group nv-dienst door de klant/abonnee van de vertrouwelijke gegevens die hem betreffen of die hij als dusdanig beschouwt, gebeurt op zijn risico. Hij treft alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke en integere karakter van zijn gegevens te beschermen. In naleving van de geldende wetgeving en het onderhavige contract is DAVO Group nv niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen in haar informaticasysteem. De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor enige schade wegens onvoldoende beveiliging. De gegevens met een persoonlijk karakter met betrekking tot de klanten zijn opgenomen in de DAVO Group nv database voor de duur van de overeenkomst en worden verwerkt:
– met het oog op het klantenbeheer (bijvoorbeeld voor facturatie, voor de communicatie in het kader van de contractuele relatie met de klant/abonnee en bij geschillen); – met het oog op de goede uitvoering van de dienstverlening.
De klant/abonnee kan door DAVO Group nv gratis worden geïnformeerd over de gegevens met een persoonlijk karakter die betrekking op hem hebben, door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, te richten aan DAVO Group nv en in voorkomende gevallen vragen om onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te corrigeren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
8.6 De klant/abonnee aanvaardt dat DAVO Group nv niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verwijderen of niet ontvangen van e-mails of andere informatie, of voor het niet bewaren van e-mails of andere informatie.
8.7 DAVO Group nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van de gegevens die via haar netwerk worden verstuurd. DAVO Group nv kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk.
DAVO Group nv verstrekt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de diensten die worden aangeboden of de informatie die wordt verspreid via haar netwerk.
8.8 Wanneer de klant/abonnee de overeenkomst opzegt, zal DAVO Group nv zo spoedig als technisch mogelijk de betrokken dienst afsluiten en de klant/abonnee een schriftelijke bevestiging hiervan sturen.
8.9 DAVO Group nv zal, op uitdrukkelijk verzoek van de klant/abonnee, kosteloos een waarschuwingsbericht sturen wanneer deze een door hem vooraf ingestelde en vrij te kiezen financiële bovengrens of een bovengrens uitgedrukt in volume bereikt heeft.


9. GELDIGHEID, DUUR EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door DAVO Group nv, hetwelk kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de overeenkomst door DAVO Group nv. Het contract wordt afgesloten voor een minimum contractduur, dewelke vermeld wordt op de orderbevestiging . Behoudens schriftelijke opzegging door de klant/abonnee voor de vervaldag van de minimum contractduur, zal het contract automatisch worden verlengd voor onbepaalde duur.
9.2 De klant/abonnee kan zijn contract van bepaalde of onbepaalde duur op elk ogenblik schriftelijk opzeggen zonder de redenen ervan te hoeven meedelen, onverminderd de in artikel 9.3. bepaalde voorwaarden. DAVO Group nv stuurt de klant/abonnee een schriftelijke bevestiging van de opzeggingsdatum, rekening houdend met de technische specificaties.
9.3 De eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de klant/abonnee doet onmiddellijk en onherroepelijk rechtsgevolgen ontstaan. Indien de klant/abonnee beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de minimum contractduur, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt gelijkgesteld aan de som van de resterende maandelijkse bedragen tot en met het verstrijken van de contractueel bepaalde einddatum. De klant/abonnee kan aan een opzegtermijn van maximim twee (2) maanden worden gehouden bij beëindiging van het contract na de stilzwijgende verlenging van het contract in een contract van onbepaalde duur.
9.4 In geval van een verhuis wordt het contract voor het abonnement op de oude locatie stopgezet. Het abonnement op de nieuwe locatie wordt als een nieuw contract beschouwd, onderhevig aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe internetabonnement. In geval de verhuis plaatsvindt gedurende de minimum contractduur, en de klant/abonnee voor op de nieuwe locatie een overeenkomst aangaat voor minimaal een gelijkwaardig nieuw DAVO Group nv abonnement, is de klant/abonnee geen schadevergoeding verschuldigd zoals bedoeld in artikel 9.3.
9.5 Wanneer de klant/abonnee wenst over te stappen naar een abonnement dat gebruik maakt van een andere technologie, zal dit door DAVO Group nv als een nieuwe bestelling beschouwd worden, onderhevig aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe internetabonnement.
9.6 De klant/abonnee mag de overeenkomst slechts overdragen aan iemand die gelijktijdig op hetzelfde adres gevestigd is. De overdracht van de overeenkomst kan enkel als alle openstaande facturen door de overdrager zijn voldaan. De overdrager en de overnemer moeten tot een akkoord komen over de overdracht en DAVO Group nv daarvan in kennis stellen door middel van een door beiden ondertekend document.
9.7 De klant/abonnee aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het adres van de aansluiting wordt ontzegd, verleent aan DAVO Group nv het recht de overeenkomst ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt.
9.8 De overdracht van de overeenkomst is gratis en houdt in dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, worden overgedragen aan de overnemer.
9.9 DAVO Group nv mag de overeenkomst stopzetten of schorsen in geval van order of bevel van een administratieve of gerechtelijke instantie. In dat geval heeft de klant/abonnee geen recht op schadevergoeding.
9.10 Indien de klant/abonnee bij het internetabonnement over inbegrepen mailboxen beschikt, dan kan hij gedurende achttien (18) maanden volgend op de einddatum van de overeenkomst gratis toegang verkrijgen tot de elektronische post die toekomt op het (of de) aangemaakte DAVO Group nv e-mailadres(sen).
Indien de klant/abonnee bij het internetabonnement over inbegrepen webruimte beschikt, dan kan hij DAVO Group nv verzoeken dat gedurende zes (6) maanden volgend op de stopzetting van de overeenkomst de website(s) ge-host op de inbegrepen webruimte gratis bereikbaar blijft (blijven) voor het bewerken van de gegevens die daar opgeslagen zijn. De klant/abonnee dient zijn verzoek hiervoor aan DAVO Group nv schriftelijk kenbaar te maken uiterlijk op de dag van de effectieve stopzetting van het internetabonnement.


10. OVERIGE VOORWAARDEN
10.1 De klant/abonnee erkent kennis te hebben genomen van vermelde Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Door gewoon gebruik te maken van de internetdienst bevestigt de klant/abonnee de aanvaarding ervan.
10.2 DAVO Group nv en de klant/abonnee komen overeen dat alle onderlinge communicatie via beveiligde e-mail dezelfde wettelijke waarde heeft als geschreven en ondertekende briefwisseling.
10.3 DAVO Group nv en de klant/abonnee komen overeen dat de informatie inzake de communicaties, de overeenkomsten en de betalingen die door DAVO Group nv wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel.
10.4 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde:
1) productspecifieke en/of klant/abonnee-specifieke voorwaarden; 2) huidige algemene voorwaarden.
10.5 Als het contract van onbepaalde duur is, behoudt DAVO Group nv zich conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Conform hetzelfde artikel heeft de klant/abonnee het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax, …) op te zeggen. De klant/abonnee wordt van dergelijke wijzigingen tijdig en ten minste één (1) maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via e-mail of per post) en wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van zijn recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien hij de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt.
10.6 De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.
10.7 Alle vroegere, mondelinge of schriftelijke, akkoorden en overeenkomsten worden nietig beschouwd en volledig vervangen door de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.


11. GARANTIES
11.1 DAVO Group nv garandeert de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst.


12. GESCHILLEN
12.1 DAVO Group nv verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij zich wenden tot de interne ombudsdienst van DAVO Group nv. Alleen schriftelijke klachten via ombudsdienst@davogroup.be of op het contactadres van DAVO Group nv, ter attentie van de Ombudsdienst, Poortakkerstraat, 41D te 9051 Sint-Denijs-Westrem worden in aanmerking genomen.
De klant/abonnee mag zich niettemin voorafgaandelijk tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be) wenden om zich zo goed mogelijk in te lichten over zijn belangen.
12.2 De met DAVO Group nv afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
12.3 Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd.


GOEDEREN
13. INLEIDING
13.1. Onderstaande voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen de leverancier, zijnde DAVO Group nv, en de klant/abonnee, aangaande alle goederen die DAVO Group nv levert in het kader van een internet abonnement.

13.2. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig voor zover zij vooraf en schriftelijk door een gemachtigde van DAVO Group nv werden aanvaard.
13.3. Algemene Voorwaarden die door de klant/abonnee worden gehanteerd, worden door DAVO Group nv uitdrukkelijk van de hand gewezen.


14. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
14.1 Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte of (prijs)opgave kan de klant/abonnee geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de klant/abonnee buiten die termijn de offerte accepteert, heeft DAVO Group nv het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen overeenkomst wenst te sluiten.
14.2 Bestellingen worden pas door DAVO Group nv als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij:
(a) ofwel door een gemachtigde van DAVO Group nv schriftelijk worden bevestigd;
(b) ofwel door de klant/abonnee schriftelijk worden bevestigd middels de ondertekening van een offerte;
(c) ofwel door de klant/abonnee elektronisch worden bevestigd op het einde van de online bestelprocedure;
(d) ofwel gevolgd worden door uitvoering door DAVO Group nv.
14.3. De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door DAVO Group nv volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde hardware.
14.4 De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk.
14.5. Wanneer de klant/abonnee goederen koopt die nodig zijn voor de goede werking van een internetdienst bijvoorbeeld een modem, splitter, …), omvat deze prijs niet de installatie ervan door DAVO Group nv. Wat de installatie ervan betreft, varieert de prijs afhankelijk van het door de klant/abonnee gekozen type installatie.


15. LEVERING – AANVAARDING RISICO – OVERMACHT
15.1 Elke aflevering van goederen geschiedt ex-magazijn DAVO Group nv. Op vraag van de klant/abonnee kan DAVO Group nv het transport van de goederen organiseren naar een door de klant/abonnee opgegeven adres. Elk transport is voor rekening van de klant/abonnee. De aan de klant/abonnee vooraf meegedeelde kosten voor transport, aangetekende zending, per expres, e.a. zullen apart aan de klant/abonnee gefactureerd worden en zijn dus in geen geval begrepen in de opgegeven eenheidsprijs. DAVO Group nv heeft aan haar leveringsplicht voldaan op het moment van ondertekening van het ontvangstbewijs. Bij weigering zonder gegronde reden van in ontvangst name van de bestelde goederen, is de klant/abonnee de eventueel hieraan verbonden kosten van het retourneren van de goederen aan DAVO Group nv verschuldigd.

15.2 Het risico van verlies of beschadiging van goederen gaat over op de klant/abonnee zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de klant/abonnee bij levering aan de vervoerder, als deze van de klant/abonnee de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en de keuze voor het gebruik van deze vervoerder niet door DAVO Group nv was geboden.
15.3 De verplichtingen van DAVO Group nv in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover DAVO Group nv geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp.

15.4 In geval van installatie bij de klant/abonnee, dient deze erop toe te zien dat het lokaal waar de te leveren apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet : aanwezigheid van minstens 3 aansluitingspunten voor stroomtoevoer, deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn, een temperatuur van maximum 35 graden en minimum 10 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van 15 % tot 80 %. De klant/abonnee draagt de kosten van vertraging van de installatie ten gevolge van het niet-vervuld zijn van de voormelde voorwaarden.


16. BRUIKLENING
16.1. Als onderdeel van bepaalde internetabonnementen kan DAVO Group nv de modem gratis in bruikleen aan de klant/abonnee geven. DAVO Group nv verbindt zich er toe als onderdeel van deze specifieke internetabonnementen een modem ter beschikking van de klant/abonnee te stellen.
16.2. De modem blijft gedurende de volledige duur van de bruikleen de exclusieve eigendom van DAVO Group nv.
16.3. De bruiklening is kosteloos.
16.4. Tenzij anders overeengekomen, wordt de modem ter beschikking gesteld voor louter privé-gebruik. Het is de klant/abonnee onder geen beding toegestaan de modem geheel of gedeeltelijk, met of zonder vergoeding, te vervreemden of op welke wijze ook ter beschikking te stellen aan een derde, noch deze te gebruiken op een andere locatie dan het adres van activatie van het internetabonnement.
16.5. De klant/abonnee is tijdens de volledige duur van de bruiklening gehouden als een goed huisvader in te staan voor de bewaring en het behoud van de modem. Hij mag zich er slechts van bedienen voor het gebruik en het doel dat door de aard van de zaak en door de gebruiksaanwijzing bepaald is. Hij staat in voor de kost van onderhoud en herstel, alsook voor de gevolgen van diefstal of verlies, behoudens wanneer één en ander te wijten is aan overmacht. De klant/abonnee zal ertoe gehouden zijn om DAVO Group nv te vergoeden voor iedere slijtage of beschadiging van de modem die geen gevolg is van normaal gebruik.
16.6. De klant/abonnee mag zijn rechten en verplichtingen onder de overeenkomst niet overdragen aan een derde.
16.7. De modem wordt in bruikleen gegeven voor de duur van het afgesloten internetabonnement waarvan het bruikleen van de modem deel uitmaakt en vangt aan op het moment van ontvangst van de modem door de klant/abonnee. Tijdens deze duur is de klant/abonnee evenwel vrij om de modem op elk ogenblik terug te bezorgen aan DAVO Group nv. De klant/abonnee is verplicht om de modem op eigen risico en kosten aan DAVO Group nv terug te bezorgen indien het afgesloten internetabonnement waarvan de modem deel uitmaakt ten einde komt, om welke reden ook.
16.8. Indien de klant/abonnee binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de overeenkomst tussen hemzelf en DAVO Group nv met betrekking tot het afgesloten internetabonnement waarvan de modem deel uitmaakt ten einde komt (zoals bedoeld in artikel 16.7.) de modem niet terugbezorgt, wordt hij geacht de modem te hebben aangekocht. De levering voor de verkoop wordt in dergelijk geval geacht plaats te hebben gevonden op het ogenblik van de levering voor de bruiklening. De modem zal in dit geval aan de klant/abonnee gefactureerd worden tegen de DAVO Group nv verkoopsprijs van het moment van aangaan van de overeenkomst waarvan het bruikleen van de modem deel uitmaakte.
16.9. In geval een defecte modem in bruikleen de oorzaak van een gemeld probleem met de internetverbinding blijkt te zijn, zal de klant/abonnee worden gevraagd om de defecte modem in bruikleen naar DAVO Group nv terug te sturen bij ontvangst van een vervangende modem in bruikleen. De klant/abonnee moet de defecte modem in bruikleen naar DAVO Group nv terugsturen binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de vervangende modem in bruikleen, en dit in de volledige originele verpakking, inclusief alle materialen die oorspronkelijk in de doos zaten (kabels, handleiding …). De klant/abonnee kan hiervoor gebruik maken van de easy retour sticker die bij de vervangende modem in bruikleen wordt meegeleverd. Indien de klant/abonnee de defecte modem in bruikleen niet terugstuurt binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de vervangende modem in bruikleen, is DAVO Group nv gerechtigd om de vervangende modem in bruikleen te factureren tegen de gangbare verkoopprijs. In geval van betwisting ligt de bewijslast van de terugzending bij de klant/abonnee.


17. FACTURATIE EN BETALING
17.1. Alle facturen zijn netto betaalbaar.
17.2. Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen.
17.3. Goederen die niet in bruiklening gegeven worden, dienen – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – vooraf betaald te worden, hetzij via online betaling, hetzij via overschrijving. Het bedrag wordt automatisch vermeerderd met de verzendkosten.
17.4. Leveringen van bestelde goederen gebeuren van zodra DAVO Group nv de betaling heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de bestelde goederen. In het geval dat de klant/abonnee voor een installatie door een DAVO Group nv monteur heeft gekozen, zullen de goederen door de DAVO Group nv monteur worden meegebracht, voor zover deze goederen het opstarten of functioneren van een andere dienst niet beïnvloeden. In dit laatste geval zullen de goederen verstuurd worden zodra DAVO Group nv de betaling ervan heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de goederen in kwestie.


18. GARANTIE
18.1. DAVO Group nv verbindt zich ertoe om aan de klant/abonnee een goed te leveren dat met de overeenkomst in overeenstemming is.
18.2. Het aan de klant/abonnee geleverde goed is in overeenstemming met de overeenkomst indien het
1° in overeenstemming is met de door DAVO Group nv gegeven beschrijving ervan ;
2° geschikt is voor elk bijzonder door de klant/abonnee gewenst gebruik dat deze aan DAVO Group nv bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat DAVO Group nv heeft aanvaard ;
3° geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen ;
4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de klant/abonnee redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door DAVO Group nv, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan.
DAVO Group nv is niet gebonden door publiekelijk afgelegde mededelingen indien het kan aantonen dat
– bedoelde mededeling haar niet bekend was en haar redelijkerwijs niet bekend kon zijn ;
– deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of
– de beslissing tot aankoop van het goed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.
Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de klant/abonnee het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.
Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het goed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie door DAVO Group nv of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd. Hetzelfde geldt als er een goed door de klant/abonnee geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een direct gevolg is van een fout in de handleiding.
18.3. DAVO Group nv is jegens de klant/abonnee aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van zes (6) maanden, te rekenen vanaf voornoemde levering.
18.4. De klant/abonnee dient DAVO Group nv op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant/abonnee het gebrek heeft vastgesteld.
18.5. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel door DAVO Group nv het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is. Na het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden, in het geval van betwisting door DAVO Group nv betreffende niet-overeenstemming, moet de klant/abonnee bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming bestond op het tijdstip van de levering van het goed.
18.6. In geval dat blijkt dat het gemelde gebrek bestond op het moment van de levering van het goed, zal de klant/abonnee worden gevraagd om het defect goed naar DAVO Group nv terug te sturen bij ontvangst van een vervangend goed. De klant/abonnee moet het defect goed naar DAVO Group nv terugsturen binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het vervangende goed, en dit in de volledige originele verpakking, inclusief alle materialen die oorspronkelijk in de doos zaten (kabels, handleiding …). De klant/abonnee kan hiervoor gebruik maken van de easy retour sticker die bij het vervangend goed wordt meegeleverd. Indien de klant/abonnee het defect goed niet terugstuurt binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het vervangende goed, is DAVO Group nv gerechtigd om het vervangend goed te factureren tegen de gangbare verkoopprijs. In geval van betwisting ligt de bewijslast van de terugzending bij de klant/abonnee.
18.7. Voor vastgestelde gebreken buiten de in 18.3. vermelde dekking, moet de klant/abonnee het bewijs leveren van het bestaan van een gebrek dat het goed ongeschikt maakt voor gebruik. Het moet een verborgen gebrek zijn, een ernstig gebrek en het moet bestaan hebben op het tijdstip van levering. In voorkomend geval kan de klant/abonnee de terugbetaling vragen wanneer hij het defecte goed terugbezorgt aan DAVO Group nv, en hij verkiest geen gebruik te maken van een eventuele door de fabrikant aangeboden garantieregeling. Bij het bepalen van het bedrag van terugbetaling zal DAVO Group nv rekening houden met het gebruik dat de klant/abonnee reeds maakte van het defecte toestel.
18.8. De garantieverplichting van DAVO Group nv geldt niet in de volgende gevallen:
– overmacht ;
– herstellingen veroorzaakt door foutief oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik ;
– herstel van databestanden, begrepen zijnde dat elke normale voorzichtige klant/abonnee zelf instaat voor een periodieke reserveopslag van zijn gegevens (back-up) ;
– herstellingen ingevolge een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door DAVO Group nv goedgekeurd werd ;
– herstellingen ingevolge niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers ;
– herstellingen ingevolge niet onmiddellijke mededeling door de klant/abonnee van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie ;
– herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting.


19. GESCHILLEN
19.1. DAVO Group nv verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij zich wenden tot de interne ombudsdienst van DAVO Group nv. Alleen schriftelijke klachten via ombudsdienst@davogroup.be of op het contactadres van DAVO Group nv, ter attentie van de Ombudsdienst, Poortakkerstraat, 41D te 9051 Sint-Denijs-Westrem worden in aanmerking genomen. De klant/abonnee mag zich niettemin voorafgaandelijk tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Bisschoffsheimlaan 29-35, 1000 Brussel – e-mail: klachten[at]ombudsmantelecom.be) wenden om zich zo goed mogelijk in te lichten over zijn belangen.
19.2. De met DAVO Group nv afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) evenals enig andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.
19.3. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd

How can we connect you?

Contacteer ons