Terms & Conditions

<<< terug naar Legal

Algemene voorwaarden

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.

3. Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt. Terugzending van de goederen wordt alleen aanvaard wanneer wij daarvoor voorafgaandelijk onze schriftelijke instemming hebben betuigd.

4. Onze apparaten, wisselstukken en montages zijn gewaarborgd gedurende twaalf maanden vanaf de dag van levering. De waarborg omvat uitsluitend het vervangen van de defecte onderdelen, zonder dat het defect aanleiding kan zijn tot het vorderen van enige schadevergoeding. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.

5. Al onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen wordt.

6. Indien gebruik wordt gemaakt van subsidies dienen de geijkte procedures van de diverse subsidieinstanties (termijn en procedures KMO-portefeuille, aanvragen bij sectorfondsen, ea.) gevolgd te worden. Rechtzettingen achteraf zijn niet mogelijk. De opsomming is niet limitatief alsook kunnen de benamingen van de subsidies in de loop van de jaren veranderen.

7. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

8. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder enige aanmaning van onzentwege.

9. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.

10. In geval van annulering van de bestelling of van verbreking van de overeenkomst door de klant, hebben wij het recht cumulatief te eisen:

a) Betaling van de reeds geleverde goederen en diensten

b) Betaling van een vast bedrag gelijk aan 50% van de waarde van het saldo van de totale bestelling ten titel van algehele schadevergoeding.

11. Alhoewel de bestelling de klant definitief en onherroepelijk verbindt, kunnen wij bij opschorting van de bestelling, naargelang de omstandigheden overwegen hetzij de bestelling te annuleren met toepassing van de annuleringsvergoeding ten laste van de klant, hetzij de uitvoering van de bestelling op te schorten mits het betalen door de klant van een vertragingsvergoeding van 0.1% per dag van de waarde van de totale bestelling met een maximum van 5% van de waarde van de bestelling.

12. Ingeval een afspraak werd gemaakt om ter plaatse diensten te leveren, doch die, om redenen waarvan de klant de oorzaak is, niet kunnen geleverd worden, zal de klant ons daarvan tijdig op de hoogte brengen. Bij laattijdige verwittiging of bij gebrek aan verwittiging, wat leidt tot een onnodige verplaatsing, hebben wij het recht een verplaatsing aan te rekenen, ook al werden geen prestaties geleverd.

13. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

14. Bovendien zal het factuurbedrag na voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% met een minimum van 62€, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W.. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

15. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.

16. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of de opdrachtgever.

17. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

18. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd.

19. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum wat betreft zichtbare gebreken en binnen de 8 dagen na vaststelling wat betreft verborgen gebreken. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

20. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of daarop vermelde verkoopsvoorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.

<<< terug naar Legal

How can we connect you?

Contacteer ons